Almindelige salgs- og leveringsbetingelser

1. Indledning

Nedenstående betingelser gælder for alle leverancer og ordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale. Specielle betingelser fra købers side, specificeret i købers ordre, er ikke bindende for Topp Trykluft A/S, medmindre vi har givet vor skriftlige indforståelse.

2. Tilbud

Tilbud afgives uden forbindende og med forbehold for mellemsalg.

De opgivne priser er ekskl. omsætningsafgift og eventuelle andre afgifter Topp trykluft A/S forbeholder sig ret til uden varsel at ændre prislister, tilbud og katalogmateriale.

De opgivne mål og andre tekniske specifikationer i tilbud og katalogmærke er af vejledende karakter og Topp Trykluft A/S påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Tilbud er gyldige i 30 dage medmindre andet er angivet.​​

3. Ordrer

Købet er endeligt, når Topp Trykluft A/S har bekræftet ordren enten ved at fremsende ordrebekræftelse eller faktura. Topp Trykluft A/S forbeholder sig ret til at ændre en afgiven ordrebekræftelse, hvis der indtræffer kursændringer eller prisændringer fra leverandør, ligesom der tages forbehold for evt. opnåelse af importtilladelse.

Dette gælder også løbende leverancer med hensyn til den del af leverancen, som på tidspunktet for en eventuel regulering endnu ikke er leveret.

4. Levering

Levering sker ab fabrik Topp Trykluft A/S’ adresse i Slangerup eller Herning.

Forsendelse sker på købers regning og risiko.

Dersom Topp Trykluft A/S ikke har modtaget nogen skriftlig instruks, vælges transportmiddel og transportvej efter Topp Trykluft A/S’ skøn.

5. Leveringstid

Topp trykluft A/S er uden ansvar for forsinkelser eller forhindringer som skyldes force majeure, arbejdskonflikter eller andre forhold, der unddrager sig selskabets indflydelse og kontrol.

De opgivne leveringstider er skønsmæssigt ansat og overholdes, så vidt det er Topp Trykluft A/S muligt, men vi påtager os intet ansvar for følgerne af en evt. forsinkelse, og en sådan giver ikke køber ret til at hæve købet eller til at kræve konventionalbod.

Opgivne leveringstider gælder med forbehold over for andre ordrer, der indkommer inden accept.

6. Betaling

Topp Trykluft A/S’ betalingsbetingelser er netto 20 dage ved fakturaens modtagelse.

Køber er forpligtet til effektiv betaling og ikke berettiget til at tilbageholde betaling på grund af eventuelle modkrav, som Topp Trykluft A/S ikke har anerkendt. Ved betaling udover den aftalte betalingstermin debiteres morarenter med en rentesats som ligger 2% over gældende kassekredit-rente.

Såfremt køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling er Topp Trykluft A/S ikke forpligtet til yderligere levering.

Ejendomsretten over solgte/leverede dele ligger hos Topp Trykluft A/S indtil fuld og endelig betaling har fundet sted.

Dersom varer, der ifølge aftale eller kontrakt skal leveres til bestemt tid, ikke rettidigt aftages og betales af køber, kan Topp Trykluft A/S lade varerne bortsælge for købers regning efter advis til køber, eller oplægge varerne for købers regning, således at køber skal betale de med oplagringen forbundne omkostninger.

Ved oplagring henligger varerne for købers risiko.

7. Garanti

Topp Trykluft A/S vil i henhold til dansk lovgivning, herunder love om køb og markedsføring, yde erstatning for varer, som viser sig at have fabrikations- og materialefejl indenfor 12 måneder.

Denne forpligtelse er gældende fra leveringsdagen.

Udgifter til materiale og normal arbejdsløn afholdes af Topp Trykluft A/S.

Hvis køber efter det solgtes levering har påmonteret ekstraudstyr, som forårsager ekstra udgifter ved reparationsarbejde, hæfter Topp Trykluft A/S dog ikke for sådanne udgifter.

Afhjælpning af mangler udføres inden for normal arbejdstid, og vil kun mod normal overtidsbetaling for købers regning kunne udføres uden for denne. Disse betingelser er normalt baseret på 1 skift-drift, dvs. at udstyret ikke er anvendt mere end 2000 driftstimer indenfor perioden. Hvis udstyret anvendes mere intensivt, forkortes perioden tilsvarende.

For reservedele, som erstattes eller repareres, påtager Topp Trykluft A/S sig de samme forpligtelser som for de oprindelige dele i en periode på 12 måneder. Dog gælder Topp Trykluft A/S forpligtelser for nogen reservedel ikke længere end 24 måneder fra den oprindelige periodes begyndelse.

Topp Trykluft A/S’ forpligtelser omfatter alene mangler, som opstår under de i aftalen forudsatte arbejdsforhold og ved korrekt anvendelse.

De omfatter ikke mangler, som skyldes mangelfuld vedligeholdelse eller forkert montering fra købers side i strid mod Topp Trykluft A/S’ skriftlige instruktioner, eller ændringer foretaget uden vor skriftlige godkendelse eller reparationer, som køberen har udført på fejlagtig måde.

Vore forpligtelser omfatter ikke skader som følge af usædvanlig brug eller overlast, ligesom de ikke omfatter normal slitage og forringelse. ​ Ved reklamationer kontaktes Topp Trykluft A/S’ serviceafdeling, som afgør, om fejlen skal udbedres på vort værksted eller på opstillingsstedet. Forsendelsen af defekte dele til og fra vort værksted er for købers regning og risiko.

Defekte dele, som udskiftes, skal overdrages til Topp Trykluft A/S. ​ For brugte maskiner gælder, at de sælges som de er og forefindes og i øvrigt som beset, med mindre andet er skriftligt aftalt.

8. Produktansvar

Topp Trykluft A/S påtager sig intet ansvar for skade forvoldt af produkter leveret af os, medmindre det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Topp Trykluft A/S hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab, der ikke er en følge af personskade.

I det omfang Topp Trykluft A/S måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med en brug, køber gør af Topp Trykluft A/S’ produkter, herunder videresalg, er køber pligtig at holde Topp Trykluft A/S skødesløs for det ansvar vi måtte blive pålagt, i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser.

9. Returnering og reklamationer

Varer modtages kun retur efter forudgående aftale med fradrag af returomkostninger.

Varerne skal være intakte og i ubeskadiget emballage og desuden være forsynet med returnummer. Varerne må returneres franko og returomkostninger på 20% af det fakturerede beløb, dog minimum kr. 200,- Pladedele, rør, slanger, fittings og filtre tages ikke retur.

10. Ekspeditionsgebyr

Ordrer til samlet værdi af under kr. 200,00, tillægges et gebyr på kr. 100,00.

11. Særlige betingelser

I det omfang ovennævnte betingelser ikke er dækkende, henvises der til Nordiske standardbetingelser NLM84-NL92-NLM94, idet dog tvistigheder afgøres efter dansk rets almindelige regler ved retten.

Hjem » salgs-og-leveringsbetingelser