​Salgs- og leveringsbetingelser

Gældende pr. 01-01-2018

Disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser (”Leveringsbetingelserne”) gælder for alle leverancer af produkter og/eller serviceydelser (”Produkter”) fra Topp Trykluft A/S til enhver kunde (”Køber”). Leveringsbetingelserne skal være gensidigt bindende for Topp Trykluft A/S og Køber, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Topp Trykluft A/S er ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, som afviger fra Leveringsbetingelserne, medmindre sådanne vilkår er aftalt skriftligt mellem Topp Trykluft A/S og Køber. Topp Trykluft A/S er heller ikke bundet af vilkår fremsat af Køber, selvom Topp Trykluft A/S ikke har gjort

indsigelse mod sådanne vilkår.

1. Ordrebekræftelse

Købstilbud er først accepteret, når Køber har modtaget Topp Trykluft A/S’ skriftlige, herunder elektroniske, accept af tilbuddet eller Topp Trykluft A/S inden for acceptfristen har modtaget skriftlig, herunder elektronisk, overensstemmende accept fra Køber på et af Topp Trykluft A/S afgivet tilbud.

2. Levering og risikoens overgang

Produkterne leveres Ex Works Slangerup eller Herning. Ved manglende oplysning fra Køber om transportform kan Topp Trykluft A/S afsende Produkterne til Køber på en af Topp Trykluft A/S valgt transportform. Alle Topp Trykluft A/S’ omkostninger som følge heraf betales af Køber og transporten sker på Købers risiko. Ex Works skal fortolkes i overensstemmelse med den udgave af Incoterms, der gælder på tidspunktet for købsaftalens indgåelse. Leveringstiden er fastsat af Topp Trykluft A/S efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved aftalens indgåelse.

Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med 14 dage på grund af Topp Trykluft A/S´ forhold i enhver henseende som rettidig levering således, at Køber ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for Topp Trykluft A/S. Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at Topp Trykluft A/S er i en situation som angivet i pkt. 15 udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge Topp Trykluft A/S og Køber dog skal være berettiget til ansvarsfrit at annullere aftalen, når hindringen har varet i mere end 3 måneder, uanset om forsinkelsen indtræffer for eller efter udløbet af den aftalte leveringstid. Topp Trykluft A/S skal i ovennævnte tilfælde uden ugrundet ophold meddele Køber om ændringer i leveringstiden.

3. Priser

Priser for Produkter er eksklusive moms og/eller andre afgifter. Topp Trykluft A/S forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede Produkter i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, materialeprisstigninger, ændringer i arbejdslønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

4. Emballage

Engangsemballage er inkluderet i aftalte priser og godtgøres ikke ved eventuel returnering. Flergangsemballage er ikke inkluderet i prisen, debiteres Køber, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at dette er inkluderet i prisen. Emballagen tages kun retur efter særskilt aftale.

5. Betalingsvilkår

Betaling skal ske senest den dato, som sidste rettidige betalingsdag angivet på fakturaen. Såfremt leveringen udskydes på grund af Købers forhold (fordringshavermora), er Køber – medmindre Topp Trykluft A/S skriftligt meddeler Køber andet – alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til Topp Trykluft A/S, som om levering var sket til aftalt tid. Fra forfaldstid debiteres morarente på 2 % per måned.

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på Topp Trykluft A/S, som ikke er skriftligt anerkendt af Topp Trykluft A/S, og har ikke ret til at tilbageholde en del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.

6. Produktinformation
Enhver produktinformation – uanset om den hidrører fra Topp Trykluft A/S eller en af Topp Trykluft A/S’ forretningsforbindelser – herunder information om vægt, dimensioner, kapacitet eller andre tekniske data i katalog, beskrivelse, prospekt, annonce m.v., er at betragte som orienterende, og er kun forpligtende i det omfang, Topp Trykluft A/S udtrykkeligt henviser hertil i tilbud og/eller ordrebekræftelse. Specifikke krav fra Køber er kun bindende i det omfang, de er skriftligt bekræftet af Topp Trykluft A/S.

7. Beskyttet og fortrolig information

Enhver form for information, som ikke er offentlig tilgængelig, herunder tegninger og tekniske dokumenter, overdraget af Topp Trykluft A/S til Køber (”Fortrolig Information”), skal forblive Topp Trykluft A/S’ ejendom og skal behandles fortroligt af Køber. Fortrolig Information må således ikke uden Topp Trykluft A/S’ skriftlige tilsagn kopieres, reproduceres eller overdrages til tredjepart eller bruges til andet formål end det ved overdragelsen tiltænkte. Fortrolig information skal leveres tilbage ved påkrav.​

8. Ændringer

Topp Trykluft A/S forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i sine Produkter, såfremt dette kan ske uden væsentligt at ændre aftalte tekniske specifikationer og uden væsentlig ændring af Produkternes form eller funktion.

9. Mangler og reparation

Topp Trykluft A/S forpligter sig til efter eget valg at reparere eller omlevere Produkter, som efter Topp Trykluft A/S’ undersøgelse viser sig at være mangelfulde på leveringstidspunktet pga. fabrikations-, konstruktions- eller materialefejl, såfremt Køber reklamerer omgående og inden 7 dage fra Produktets levering. Har Køber ikke inden maksimalt 6 måneder efter leveringsdato påberåbt sig manglen over for Topp Trykluft A/S, kan Køber ikke senere gøre den gældende. Ved mangelindsigelser sender Køber, efter forudgående aftale med Topp Trykluft A/S, Produktet til Topp Trykluft A/S vedlagt en følgeseddel med angivelse af den påståede mangel. Fragt og forsikring betales af Køber.

Viser Topp Trykluft A/S’ undersøgelse, at Produktet ikke er mangelfuldt, returneres Produktet til Køber. Fragt og forsikring betales af Køber. Såfremt Topp Trykluft A/S konstaterer mangler, sender Topp Trykluft A/S det istandsatte Produkt eller et erstatningsprodukt til Køber og overtager udskiftede dele eller det mangelfulde Produkt. Topp Trykluft A/S vælger forsendelsesform og betaler fragt og forsikring. Herudover kan Køber ikke rejse krav mod Topp Trykluft A/S som følge af mangelfulde Produkter. Ønsker Køber fejlen udbedret hos Køber, kan dette ske efter forudgående aftale herom og mod, at Køber påtager sig at betale for kørselstid og kilometerpenge. Tidspunktet for udbedringen skal aftales særskilt.

Forandring af eller indgreb i Produktet uden Topp Trykluft A/S´ skriftlige samtykke fritager Topp Trykluft A/S for enhver forpligtelse.

10. Ejendomsforbehold

Topp Trykluft A/S forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til Produktet, indtil hele købesummen tillæg af påløbne omkostninger er betalt til Topp Trykluft A/S eller til tredjemand, Topp Trykluft A/S har tiltransporteret sin ret jf. pk. 11.

Såfremt Produktet er solgt med henblik på senere at blive indbygget i/eller sammenføres med andre genstande, omfattes Produktet ikke af ejendomsforbeholdet, når indbygningen eller sammenføjningen har fundet sted.

Ved omdannelse eller bearbejdning af Produktet opretholdes ejendomsforbeholdet således, at Produkter omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, Produktet repræsenterede ved salget.

11. Transport af rettigheder og pligter

Topp Trykluft A/S er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand.

12. Produktansvar

Topp Trykluft A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af et Produkt på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, mens Produktet er i Købers besiddelse.

Topp Trykluft A/S er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af Køber, eller på produkter, hvori produkter fremstillet af Køber indgår. I den udstrækning Topp Trykluft A/S måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand for sådanne skader, er Køber forpligtet til at holde Topp Trykluft A/S skadesløs.

Køber er endvidere forpligtet til at lade sig medsagsøge ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler krav rejst imod Topp Trykluft A/S på grundlag af en sådan skade. Hvis tredjemand fremsætter krav mod en af parterne om erstatningsansvar for sådanne skader, skal denne part straks underrette den anden skriftligt herom.

13. Følgeskader/Indirekte tab

Topp Trykluft A/S er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indirekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af disse Almindelige Salgs- og Leveringsbetingelser, herunder, men ikke begrænset til, produktionsafbrydelse, tab af profit, tab af goodwill eller tab af data.

14. Reklamationer
Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstatning skal fremsættes skriftligt til Topp Trykluft A/S uden ugrundet ophold.

15. Force majeure

Topp Trykluft A/S er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af Produkter, og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsinket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Topp Trykluft A/S rimelige kontrolmuligheder, såsom oprør, uroligheder, krig, terrorisme, brand, offentlige forskrifter, strejke, lockout, mangel på transportmidler, vareknaphed, sygdom eller forsinkelse ved eller mangler ved leverancer fra leverandør, uheld i produktion eller afprøvning, eller manglende energiforsyning. Samtlige Købers beføjelser suspenderes eller bortfalder i sådanne tilfælde. Køber kan hverken i tilfælde af annullering eller udskudt effektuering kræve skadeserstatning eller fremsætte noget krav i øvrigt mod Topp Trykluft A/S.

16. Tvister

Eventuelle tvister mellem parterne, som udspringer af eller i relation til en købsaftale, som reguleres af Leveringsbetingelserne, afgøres efter dansk ret med undtagelse af lovvalgsbestemmelser. Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal indbringes for retten ved Topp Trykluft A/S´ værneting.

Vi er landsdækkende

Med afdelinger i Slangerup og Herning, er vi stolte af at være landsdækkende, og dækker hele Danmark.

Service 24/7

Vi har et professionelt servicekoncept, som altid tager udgangspunkt i kundens behov.

Salg og optimering

Vores service og rådgivning er både forbyggende, men også hurtig og effektiv hvis uheldet er ude.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til vores services, priser eller åbningstider er du altid velkommen til at kontakte os herunder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ring til os

Send en e-mail​

Topp Trykluft øst

Topp Trykluft vest

TOPP TRYKLUFT A/S – CVR: 76818312