​Garanti & reklamation - ifølge loven

Følgende uddrag er, hvad købeloven foreskriver, derudover er det naturligvis muligt at forhandle sig til bedre garantiordninger.​​

REKLAMATIONSFRIST ELLER GARANTI​

Garantier og købelovens reklamationsfrist har givet anledning til en del forvirring, idet begge knytter sig til købers indsigelser og reaktionstid over fejl og mangler ved salgsgenstanden.

Men der er grundlæggende forskel.

Købeloven indeholder alene en reklamationsfrist over mangler, mens en garanti er en særskilt indeståelse/tilsikring som en sælger påtager sig frivilligt.

På den baggrund er der forskel på, hvem der skal bevise, at genstanden var behæftet med mangel. Endvidere er der forskel på den tidsmæssige placering af manglen.

En mangel, i købelovens forstand, skal være tilstede på leveringstidspunktet. Samme krav stilles ikke til en garanti – her vurderes manglen i forhold til, hvad der er tilsikret. Det vil sige, at sælges en maskine med en garanti, vil sælger ifalde ansvar, såfremt maskinen ikke lever op til det tilsikrede – uanset årsagen.​

DEFINITIONER​

GARANTI

En særskilt tilsikring af egenskaber, fx holdbarhed eller ydeevne.​

Garantier opstår alene på baggrund af aftale mellem parterne. Der findes ingen bagvedliggende love, man kan falde tilbage på ved uklare aftaler. I tilfælde af tvivl om rækkevidden af en garanti vil ansvaret/risikoen påhvile garantistiller (sælger), og garantien fortolkes til fordel for køber.

Til trods for, at markedsføringsloven er en forbruger-lov, kan man med fordel skel til markedsføringslovens § 4 ved udarbejdelsen af en garanti:​

Markedsføringslovens § 4: Over for forbrugere må erklæring om ydelse af garanti eller lignende kun anvendes, såfremt erklæringen giver modtageren en væsentlig bedre retsstilling end den, modtageren har efter lovgivningen.​​

Stk. 2. Ydes der garanti, skal den erhvervsdrivende på klar og tydelig måde informere forbrugeren om dens indhold og give de oplysninger, der er nødvendige for at gøre garantien gældende.

Endvidere skal den erhvervsdrivende på en klar og tydelig måde oplyse, at forbrugerens ufravigelige rettigheder efter lovgivningen ikke berøres af garantien.

Efter anmodning skal den erhvervsdrivende udlevere garantien skriftligt. Skriftlige garantier skal være affattet på dansk.​Formodningsregel: Giver sælger en garanti, vil mangler på salgsgenstande formodes at være dækket af garantien.​Bevisbyrde: Som følge af formodningsreglen er det sælger, der har bevisbyrden for, at mangler ved salgsgenstanden ikke er omfattet af garantien.​

MANGLER I KØBELOVENS FORSTAND

Hvis en vare på leveringstidspunktet har en fejl eller ikke svarer til det lovede(aftalen), lider den af en “mangel”. Det vil typisk være, hvis varen har en materiale- eller produktionsfejl. Bevisbyrden: Det er køber der har bevisbyrden for, at den købte genstand led af en mangel på leveringstidspunktet.​

REKLAMATIONSFRIST

En reklamationsfrist er som navnet siger – en frist for at reklamere over mangler ved varen. I handelskøb findes en absolut reklamationsfrist på 2 år for mangler jf. købelovens § 54.

Dog skal sælger straks og uden ugrundet ophold, reklamere over en mangel som han har eller burde have opdaget jf. købelovens § 52. Reglerne om reklamation kan fraviges ved aftale.​

BEVISBYRDE

At have bevisbyrden vil sige, at det bliver til ens egen skade, hvis der ikke tilvejebringes tilstrækkelige oplysninger om forholdet.​

Vi er landsdækkende

Med afdelinger i Slangerup og Herning, er vi stolte af at være landsdækkende, og dækker hele Danmark.

Service 24/7

Vi har et professionelt servicekoncept, som altid tager udgangspunkt i kundens behov.

Salg og optimering

Vores service og rådgivning er både forbyggende, men også hurtig og effektiv hvis uheldet er ude.

Hvad kan vi hjælpe dig med?

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål til vores services, priser eller åbningstider er du altid velkommen til at kontakte os herunder.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Ring til os

Send en e-mail​

Topp Trykluft øst

Topp Trykluft vest

TOPP TRYKLUFT A/S – CVR: 76818312